Detaljna razrada komunikacijskih ciljeva, aktivnosti i alata, koja omogućuje planiranje, sprovođenje i merenje rezultata svih internih i eksternih komunikacija neke organizacije u datom periodu

Zasnovana na poslovnim ciljevima i socio-političkom i tržišnom kontekstu, kao i jasnom sagledavanju ciljnih javnosti organizacije, definiše pristup koji treba da odlikuje svu usmenu ili pisanu komunikaciju. Određuje sve – od izgleda i tona internih obaveštenja, preko matrica za slajdove i i promotivnih materijala, do nalepnica na zvaničnim vozilima. Obavezuje i sve snabdevače i spoljne saradnike.

Ako želite da vaša organizacija očuva prepoznatljiv identitet, neka ga najpre definiše profesionalno napisana komunikacijska strategija.