Pažljivo razrađen dokument, pisan u skladu sa očekivanjima donatora, kao detaljan opis i čvrst vodič za realizaciju željenog projekta

Detaljno obrađuje: kontekst problema kojim se projekat bavi, zatečene i očekivane izazove, predložene mere, predviđene ishode i konkretne aktivnosti koje projekat obuhvata. Precizno navodi neophodne ljudske i finansijske resurse, kao i detaljan akcioni plan.

Vlade, međunarodne organizacije, privatni fondovi i razvojne agencije finansiraju one projekte koji su u skladu sa njihovim striktnim mandatima. Međutim, često istu ideju može u zbiru da podrži i više donatora, ako se ona za svakog preformuliše prema njihovim pojedinačnim pravilima.

Predlog projekta (eng. project proposal) sa najviše izgleda na uspeh nastaje timskim naporom stručnjaka različitih profila, čije nacrte iskusan autor konačno uobliči u uravnotežen i dosledan tekst.

Skromniji ili kratkoročni projekti mogu se opisati na nekoliko desetina strana, dok višegodišnji projekti nacionalnog nivoa počinju od projektnog predloga sa bar 100 strana.